Välkommen

Genom oss kan du vara med och påverka – aktivt eller passivt.
Vi är intresserade av att höra dina åsikter!
westerwik-hamnen

Vi ska bli 40000!

Se hur våra visioner för tillväxten ser ut

Följ vår Facebook-sida för att ta del av de senaste nyheterna

cropped-WP_logo_ikon.png

Bli medlem

Bli medlem i Westerwikspartiet idag

Våra visioner

Våra politiker har ordet

previous arrow
Slide
Hans Ellervik

Jag har suttit i kommunstyrelsen fram till mars 2020, och är nu ordinarie fullmäktige och gruppledare. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum samt ordförande i Kultur och Fritidsnämnden. Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Vad är dina hjärtefrågor?

Jag började arbeta politiskt främst på grund av mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror på att jag vill vara med att utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar endast med sakfrågor. Vi samarbetar med alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Med min långa bakgrund som politiker och med ålderns rätt vill jag nu även jobba med äldrefrågor.

Varför Westerwikspartiet?

Det är ett lokalt parti där man kan vara med påverka och då utan styrning från Stockholm.

Slide
Jenny Broholm

Född och uppvuxen i Västervik men även Linköping har fått vara min hemstad för en tid, men vem har inte svårt för att slita sig från sina rötter. Under alla mina yrkesverksamma år har jag arbetat med människor på ett eller annat vis. Allt från service inom handeln, barnomsorg- och fritid, äldreomsorg. De senaste 14 åren har jag arbetat inom Kriminalvård här i Västervik, 10 år av dessa har varit inom KBT-behandling. Förutom uppdraget som behandlare på Anstalten är jag utbildad förhandlare vid krissituationer. Mötet med människor i stort som smått är spännande och inspirerande, att få ny kunskap och lära sig förstå nya sammanhang är utvecklande. Det är första gången som jag engagerar mig politiskt och anser det som oerhört lärorikt och spännande på många sätt. Jag är ersättare i socialnämnden och kommunfullmäktige.

Vad är dina hjärtefrågor?

Att verka för en kommun där man känner sig välkommen. En kommun som tillgodoser en trygg och omhändertagande vård och äldreomsorg, där skolan kan få resurser att utveckla alla barns olika behov. Ett centrum där ingen blir bortglömd, där man kan etablera nya kontakter och där det finns möjligheter att främja all sorts positiv tillväxt.

Varför Westerwikspartiet?

Av den enkla anledningen att partiet vill påverka att resurser riktas dit och att där behovet för kommunens invånare är som störst och därför att partiet inte representerar traditionella höger- eller vänstervärderingar.

Slide
Kenneth Andersson

Jag kommer från Västervik och har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med transporter och transportlösningar i olika befattningar. Numera är jag pensionär och har fått tid över för mitt intresse för kommunpolitik och samhällsfrågor. Jag är ordinarie ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden.

Vad är dina hjärtefrågor?

Jag vill att vi satsar på en välfungerande skola så att våra barn får en gedigen grund att stå på. Jag vill även att vi arbetar för att bryta vår kommuns bristande kommunikationer till angränsande kommuner genom en ordentlig satsning på våra huvudvägar, järnvägen och även hamnverksamheten. För att vår kommun ska växa, så att flera kan bosätta sig här och för att invånarna ska må bra, måste pendlingstiden kortas ner. Då kan också nya företag etablera sig i vår kommun.

Varför Westerwikspartiet?

För mig var valet lätt, WP är ett parti som arbetar lokalt för Västerviks kommuninnevånares bästa. Vi är varken vänster eller höger. Vi är ett litet men engagerat parti som vill göra skillnad.

Kenneth Andersson
Slide
Lennart Engren

Jag är född i Västervik och bodde här under ungdomsåren fram till min 18-årsdag, då jag flyttade till andra orter för vidareutbildning. Jag har jobbat inom Försvarsmakten med utbildning, ekonomi och personalfrågor. Efter 50 år flyttade jag åter hit och såg en stad i förändring. Jag är ledamot i det kommunala bolaget Tjust Fastigheter AB som förvaltar samhällsfastigheter, våra skolor och äldreboende.

Vad är dina hjärtefrågor?

Att kommunen ska ta ansvar för och utveckla skolan, äldreomsorgen och företagsamheten. Att det skapas bra boendemiljöer och satsas på en bred fritids- och kulturverksamhet. Kommunen bör även verka för att nysvenskar får en bra utbildning och jobbmöjligheter.

Varför Westerwikspartiet?

WP är ett lokalt oberoende parti vars främsta mål är invånarnas bästa och inte styrs av någon central partipiska.

Lennart Engren
Slide
Tobias Ahlstedt

Jag representerar Westerwikspartiet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige och ordinarie i demokratiberedningen. I mitt uppdrag ingår även att verka som vigselförättare, och således bära kärleken vidare i kommunen.

Vad är dina hjärtefrågor?

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kultur, näringsliv och turism. Då vi jobbar med lokal politik så har vi en nära kontakt med alla aktörer och kan på så sätt lyssna och verkställa. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vårt samarbete sträcker sig till alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun.

Varför Westerwikspartiet?

Att arbeta politiskt i en stad som är så vacker är en favör. Partiet jag valde att landa i, står för de värden och sakfrågor som rimmar med min politiska vardag och värderingar. Tanken och arbetet med vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur och näringsliv ser jag som en självklarhet. Westewikspartiet har den breda kraften och kunskapen genom sina medlemmar, och är därigenom en bra hubb där vår spridda kunskapsbank kan rida ut alla stormar och möta alla frågor. Det givna partiet för mig om jag vill arbeta med frågor som rör staden och kommunen Västervik!

Tobias Ahlstedt
Slide
Jonas Jalkteg

Jag bor i Västervik och har arbetat både som anställd och egen företagare, tidigare inom Kriminalvården, men arbetar nu på Arbetsförmedlingen. Jag är sedan mars 2020 ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie i kommunfullmäktige, kultur- och fritidsutskottet samt arbetsgivarutskottet.

Vad är dina hjärtefrågor?

Skolan och äldreomsorgen, kommunens kärnverksamheter, småföretagande i kommunen och kommunens ekonomi.

Varför Westerwikspartiet?

För att vi kan förändra och förbättra saker utifrån de önskemål och behov kommunens medborgare har. Vi är inte beroende av en centralstyrd organisation.

Jonas Jalkteg
Slide
Kajsa Borg

Jag är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i Valnämnden. Född och uppvuxen i Västervik, återflyttad som pensionär. Jag har ägnat hela mitt aktiva yrkesliv åt skol- och undervisningsfrågor och är intresserad av kultur- och samhällsfrågor.

Vad är dina hjärtefrågor?

Barn och ungdomars möjligheter till individanpassad skolgång med god kvalitet, som ger lust och nyfikenhet till fortsätt utbildning.
Ökande andel 70+are i kommunen kräver ett varierat utbud av boende och service för att ge välbefinnande och trygghet.
- Brett kulturutbud för alla åldrar.
- Integrationsfrågor.

Varför Westerwikspartiet?

Därför att ett lokalt parti utan toppstyrning kan engagera sig i frågor viktiga för kommunens invånare och kommunens bästa.

Kajsa-borg
Slide
Margareta Eriksdotter

Jag bor i Hjorted och arbetar som anhörigkonsulent sedan 2008. Jag är ordinarie ledamot i socialnämnden.

Vad är dina hjärtefrågor?

Anhörigvårdare är ovärderliga stöttepelare som ger av sig själva för att skapa en fungerande vardag för en eller flera närstående. Jag har sedan länge arbetat för att utveckla ett individuellt och flexibelt anhörigstöd inom alla målgrupper. Det skall finnas möjlighet för oss att nå ut till anhöriga oberoende var de bor.
Min vision är:
-Gamla ska ha en värdig ålderdom med tillräckliga ekonomiska resurser.
-Barn med särskilda behov ska få det stöd till personlig utveckling som möjliggör en bra och fungerande framtid. Vi kan med resurser förhindra utanförskap och ge förutsättningar för ett gott liv.
-Brottsoffer ska bli sedda och få hjälp och stöd för att bearbeta traumatiska upplevelser. De ska kunna känna dig trygga i vår kommun.
-De personer som kan utgöra ett hot mot sig själva och andra ska endast få vistas ute i samhället i sällskap med vårdare.

Varför Westerwikspartiet?

Jag vill utnyttja möjligheten att kunna påverka det jag tycker är otroligt viktigt i livet. Jag vill motverka myndighetsförakt och bidra med goda framtidsvisioner. Västervik ska vara en trygg kommun där var och en av oss kan utvecklas och får ta plats. Vi behöver hjälpas åt framåt. Inget är omöjligt med det kan ta lite tid att uppnå!

Margareta-Eriksdotter
Slide
Kenneth Lind

Styrelseledamot i det kommunala bolaget VBAB. Jag har arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatri som skolkurator och familjeterapeut. De sista 20 yrkesverksamma åren arbetade jag i eget företag med behandlingsarbete.

Vad är dina hjärtefrågor?

Jag vill verka för att den kommunala organisationen ska vara effektiv. Besparingar får inte drabba skola, vård och omsorg. Jag vill värna om det kommunala självbestämmandet och anser att bra beslut oftast sker närmast dem som berörs. Det är viktigt att lokalt bekämpa droger och kriminalitet. Gärna mera direktdemokrati vid partiövergripande frågor där invånarna tillfrågas exempelvis vid större investeringar. De flesta av de kommunala bolagen ska avvecklas och verksamheten ska i stället drivas direkt av kommunen. Smygbeskattning via kommunala avgifter skall upphöra.

Kenneth-Lind
next arrow
Medlem

Tycker du det finns saker som behöver förändras och förbättras i vår kommun?

BLI MEDLEM i Westerwikspartiet för endast 100 kr/år.
Betalning gör du till vårt bankgiro 397-9226 eller Swish till 123 380 97 53

Du är varmt välkommen på våra medlemsmöten, vill du ha information 

om tid och plats så ring eller skicka SMS till

Jonas Jalkteg 070-317 33 43

 

Lysingsvägen 10 E
59353 VÄSTERVIK

jalkteg64@outlook.com

Westerwikspartiet är ditt lokala parti, som vill verka för en bättre vardag för alla som bor i vår kommun. Vi vill att fler skall engagera sig i politiken och därmed i kommunens utveckling. Bli en av våra kandidater i kommunalvalet 2022! Partiet grundades 1976 och är troligen Sveriges äldsta lokala parti! Vi arbetar utan direktiv från någon överordnad partiorganisation.

Westerwikspartiet verkar för att vi som bor i kommunen skall ha det bra.

Följ vår Facebook-sida för att ta del av de senaste nyheterna